Evidentiranje građevina

Ispiši stranicu

Izrada elaborata za evidentiranje građevine

Za izradu elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri građevine i međnih linija, zatim na temelju izmjere računa koordinate točaka i kartira ih u nekom od CAD programa.

Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana te se izrađuje dokumentacija za elaborat:

Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru nadležnom Katastarskom uredu.

Nakon pregleda i provedbe elaborata u katastru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom operatu.

Zatim Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja prijavni list za zemljišnu knjigu zemljišnoj knjizi (gruntovnici) gdje se evidentira promjena na predmetnim parcelama, ali vlasničko stanje ostaje nepromijenjeno.


LEGALIZACIJA OBJEKATA - ROK DO LIPNJA 2013!

Budite među prvima - rok za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata do kraja Lipnja 2013 godine.
Prvi korak je izrada geodetskog elaborata.
Nudimo vam brzo i efikasno izvođenje geodetskih mjerenja u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja i promjene podataka o zgradama i drugim građevinama.

Izlazak na teren u roku 48 sati od naloga naručitelja, izrada elaborata i predaja u nadležni katastarski ured u roku 7 dana od terenske izmjere.

Dalje vam nudimo podršku u postupku legalizacije kroz ishođenje svih potrebnih dokumenata i akata, kao i kroz suradnju sa našim suradnicima ovlaštenim projektnim uredima.

Obratite se s povjerenjem, dogovorite sastanak u našem uredu ili nas pozovite odmah na lokaciju na kojoj se nalazi objekt koji želite legalizirati
Kontaktirati nas možete putem Forme za kontakt, telefonom, e-mailom ili nas osobno posjetiti Ovdje.


Prijavni list

Prijavni list je sastavni dio parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke.

Prijavni list za katastar

U prijavnom listu za katastar prikazuje se stanje podataka u posjedovnom listu (broj, položaj, oblik, površina i izgrađenost katastarske čestice) prije izradbe elaborata i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe elaborata.

Prijavni list za zemljišnu knjigu

U prijavnom listu za zemljišnu knjigu prikazuje se stanje katastarskih podataka u zemljišnoknjižnom ulošku prije izradbe elaborata i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe elaborata.

Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

 

 

Više...

 

Građenje i nadzor

 


Sudjelujemo u izvođenju i nadzoru građevinskih radova.

 

Više...

 

GIS

gis

Implementacija cijelovitih geoinformacijskih sustava (GIS).

  • planiranje, projektiranje, izrada i održavanje GIS-a

Više...